ارتباط مصرف گوشت و چربی با ایجاد سرطان تخمدان

  1. خانه
  2. اسیدهای چرب ترانس
  3. ارتباط مصرف گوشت و چربی با ایجاد سرطان تخمدان

سرطان تخمدان هفتمین سرطان شایع در میانزنان و پنجمین عامل مرگ ومیر آنها در اثر سرطان و بیماری های زنان محسوب می شود. علت این بیماری ناشناخته است. زنان مسن بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان تخمدان قرار دارند. در مورد علت و راه‌های پیشگیری از این سرطان تحقیقات وسیعی انجام شده است؛ اگر چه هنوز هیچ راه قطعی برای پیشگیری از ابتلا به سرطان تخمدان شناخته نشده است، اما چندین مطالعه اپیدمیولوژیک به افزایش خطر سرطان تخمدان با مصرف گوشت و چربی اشاره دارند.

 وجود شواهد ضد و نقیص مربوط به ارتباط فاکتورهای غذایی با سرطان تخمدان، دانشمندان را برآن داشته که به بررسی ارتباط بین سبک زندگی و تغذیه و ایجاد سرطان تخمدان بپردازند. بر اساس مطالعه پژوهشگران که درAmerican Journal of Clinical Nutritionبه چاپ رسیده است، ارتباط بین دریافت کل چربی و منابع آن، دریافت گوشت تازه، فرآیند شده و نیز گوشت ماهی با خطر سرطان تخمدان مورد بررسی قرار گرفت.

این مطالعه آینده نگر بر روی ۶۲۵۷۳ زن یائسه ۵۵-۶۹ سال صورت گرفت؛ که پرسشنامه های مربوط به عادات غذایی و فاکتورهای خطر را تکمیل نمودند. این گروه حدود ۱۶ سال مورد پایش قرار گرفتند، از ۲۱۶۱ فرد باقی مانده در مطالعه، ۳۴۰ مورد به سرطان تخمدان مبتلا شدند.

براساس نتایج این مطالعه، ارتباط مشخصی بین  میزان دریافت کل چربی، چربی اشباع، چربی های حیوانی و گیاهی، اسیدهای چرب با تک زنجیره غیر اشباع و اسیدهای چرب با چند زنجیره غیراشباع، چربی لبنیات و دیگر منابع چربی، و نیز دریافت گوشت تازه، فرآیند شده و گوشت ماهی با خطر سرطان تخمدان مشاهده نشد. اما نتایج، ارتباط مثبتی بین مصرف اسیدهای چرب غیراشباع ترانس و سرطان تخمدان را نشان دادند.

نکته عملی: بر اساس این مطالعه مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع ترانس، رابطه مستقیم با افزایش خطر ابتلا به سرطان تخمدان دارند. با توجه به اینکه اسیدهای چرب ترانس در روغن های نباتی جامد شده در شیرینی ها، کراکرها، غذاهای سرخ شده، آمــاده و بــرخی از مارگارین ها وجود دارد، و نیز بیشتر اسیدهای چرب ترانس از طریق روغن های هیدروژنه شده یا جامد به بدن می رسند؛ توصیه می شود دریافت این مواد باید کنترل شده و با توجه خاص صورت پذیرد.

منبع: Am J Clin NutrJanuary 2011 vol. 93 no. 1 118-126

 

فهرست