افزایش خطر سرطان سینه در زنان چاق

  1. خانه
  2. چاقی
  3. افزایش خطر سرطان سینه در زنان چاق

سرطانها یکی از عوامل مرگ و میر در جوامع می باشند، که در این میان سرطان پستان سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دانشمندان دریافته اند که بین چاقی و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در دوران پس از یائسگی، و همچنین بین فعالیت بدنی و کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان ارتباط وجود دارد، و سرطان پستان در زنان چاق و بدون فعالیت بدنی بیشتر مشاهده می شود.

(سرطان پستانTriple-Negative) و (سرطان پستان گیرنده استروژن مثبت) دو زیر شاخه از سرطان پستان می باشند.سرطان پستان موسوم به  Triple-Negativeیکی از زیر شاخه  های سرطان سینه است که از انواع بدخیم و نادر آن  به شمار می آید، که از مشخصه های آن؛ فقدان استروژن، پروژسترون و عدم بیان (HIR2)است و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از سرطان های سینه را شامل می شود و با پیش آگهی و تشخیص بسیار ضعیف وفقدان درمان دارویی هدفمند، مرتبط است.  در نوعی دیگر از سرطانهای پستان موسوم به «گیرنده استروژن مثبت» ، گیرنده های فراوانی برای استروژن وجود دارد، و در واقع استروژن به عنوان یک عامل تشدید کننده و توسعه دهنده سرطان به شمار می آید که تحت عنوان سرطان پستان  «گیرنده استروژن مثبت»  یاER+ نامیده می شوند.

مطالعه ای جدید در همین راستا بر روی ۱۵۵۷۲۳ زن انجام گرفت. در این مطالعه ارتباطات بین نمایه توده بدنی، اندازه دور کمر و باسن، نسبت کمر به باسن و فعالیت بدنی، با خطر سرطانهای پستان Triple-Negativeوگیرنده استروژن مثبت بررسی گشتند. سطح شاخص توده بدنی و  فعالیت فیزیکی در ۳۰۷ زن مبتلا شده به سرطان پستان نوع  Triple-Negativeو ۲۶۱۰ زن مبتلا به سرطان پستان نوع گیرنده استروژن مثبت، مورد بررسی قرار گرفتند. 

نتایج مطالعه نشان داد که زنان با بالاترین شاخص توده بدنی در مقایسه با زنان دارای کمترین شاخص توده بدنی،  35 درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه Triple-Negativeو ۳۹ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان های سینه نوع  گیرنده استروژن مثبت قرار داشتند. کسانی که  فعالیت بدنی بیشتری داشتند ۲۳ درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان Triple-Negativeو ۱۵ درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه نوع گیرنده استروژن مثبت را داشتند. همچنین افزایش محیط دور کمر و باسن با افزایش خطر سرطان پستان «گیرنده استروژن مثبت» همراه بودند (که این ارتباط در مورد سرطان پستان Triple-Negativeمشاهده نشد).    

شواهد مطالعه حاکی از آن بود که چاقی و فعالیت بدنی پایین با افزایش شانس ابتلا به سرطان پستان همراه می باشند، در ضمن  بیشترین ارتباط بین چاقی و خطر ابتلا به سرطان سینه در سرطان سینه نوع «گیرنده استروژن مثبت» وجود داشت.         

نکته عملی: چاقی و فعالیت بدنی پایین با افزایش شانس ابتلا به سرطان پستان همراه می باشند. شواهد علمی اخیر حاکی از آنند که چاقی سبب افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان (به ویژه سرطان پستان نوع گیرنده استروژن مثبت) می گردد. لذا  تناسب اندام و برخورداری از فعالیت بدنی مکفی، دو رکن مهم در پیشگیری از سرطان پستان به شمار می آیند.                                                                                            

منبع: Cancer Epidemiol Biomarkers, March 1, 2011

فهرست