دریافت انرژی

  1. خانه
  2. دریافت انرژی

کم خوابی و افزایش کالری دریافتی

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که خواب ، عامل مهمی برای وزن محسوب می شود. به گفته دانشمندان؛ کمیت و کیفیت خواب بر وزن بدن تاثیر دارد. این که افراد چه چیزی را چه مقدار مصرف می‌کنند ارتباط مستقیم با کمیت و کیفیت خواب آن‌ها دارد. کمبود خواب گاهی اوقات می‌تواند موجب افزایش اشتها شود؛ تاکنون مطالعات بسیاری به ارتباط بین کم خوابی و چاقی اشاره داشته اند.