دی اکسید کربن

  1. خانه
  2. دی اکسید کربن

ارتباط کمبود پروتئین با CO2 هوا

به طور کلی ۷۶ درصد جمعیت جهان بیشتر پروتئین روزانه خود را از گیاهان به دست می آورند. بر اساس یافته های جدید دانشگاه هاروارد اگر سطوح CO2 همان گونه …