لوتئین و عملکرد شناختی در سالمندی

فواید مواد غذایی سبز رنگ مدت های زیادی است که توسط متخصصان تغذیه مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت لوتئین به عنوان یک کاروتنوئید که در طیف وسیعی…