لوزالمعده

  1. خانه
  2. لوزالمعده

عوارض سنگ های صفراوی

وارض سنگ کیسه صفرا ممکن است شامل موارد زیر باشد،التهاب کیسه صفرا : وقتی سنگ در قسمت ابتدایی کیسه صفرا قرار گیرد، می تواند باعث التهاب کیسه صفرا و در نتیجه درد شدید و تب گردد، انسداد مجرای صفراوی : سنگ های صفراوی می توانند باعث انسداد مجراهای صفراوی شوند که صفرا از طریق آنها از کیسه صفرا یا کبد وارد روده کوچک می شود. عواقب آن می تواند زردی و عفونت مجرای صفراوی باشد…