تأثیر تغذیه برتخریب پیشرونده بینایی

بیماریAMD یا دژنراسیون ماکولا یکی از علل عمده کاهش بینایی در افراد مسن است. ماکولا قسمتی از شبکیه چشم است که سلولهای آن مسوول دید دقیق و واضح هستند. با افزایش سن سلولهای آن تدریجاً از بین رفته و موجب کاهش بینایی می شوند و گاهاً این اتفاق می تواند ناگهانی باشد.

فهرست