سوالات رایج در جراحی چاقی (۱)

خیلی از افرادی که از افزایش بی رویه ی وزن رنج می برند گاها از رژیم گرفتن خسته شده و تصور می نمایند که عمل جراحی تنها راه حل مشکل چاقی آنان است. اما واقعیت آن است که هر فرد چاقی نامزد خوبی برای استفاده از عمل جراحی نیست.

فهرست