نمایه گلایسمی پایین و مزایای آن

شاید شما نیز نام اندیس گلایسمی یا نمایه گلایسمی را شنیده اید و اطلاع دارید که مصرف غذاهایی با نمایه گلایسمی پایین به کنترل بهتر قند خون کمک می کنند . ولی آیا مشخصات رژیم غذایی با نمایه گلایسمی پایین را می دانید ؟ ما در این مقاله سعی داریم روش پیروی از یک رژیم غذایی با نمایه گلایسمی پایین را بیان کنیم.

فهرست